Tietosuoja

 1. Rekisteriseloste
  Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
 2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
  Työmyyräpalvelu Oy
  Gneissitie 18
  90620 Oulu
  Y-tunnus 1645619-2
  Rekisteriasioita hoitava henkilö:
  Juha Rusanen, p. 040 555 4490, juha.rusanen@tyomyyrapalvelu.fi
 3. Rekisterin nimi
  Työntekijä-, asiakas- ja markkinointirekisteri.
 4. Tietojen käyttötarkoitus
  Työntekijärekisterin tarkoituksena on löytää tallennettujen tietojen perusteella sopivat henkilöt yrityksessä vapaana oleviin työpaikkoihin. Rekisteriin henkilötietonsa tallentavalta työnhakijalta pyydetään suostumus tietojen tallentamiseen, käyttämiseen ja säilyttämiseen. Työnhakijalle voidaan lähettää viestejä järjestelmästä työnhakijan antamiin sähköpostiosoitteeseen ja puhelinnumeroon.

Asiakas- ja markkinointirekisterin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitamiseksi ja hallinnoimiseksi
 • Asiakasviestintää varten
 • Rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi
 • Verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin
 • Tutkimustoimintaan
 • Rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamien palveluiden markkinoinnissa
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi

Rekisterinpitäjän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat:

 • Rekisteröidyn suostumus
 • Asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
 • Lakisääteiset vaatimukset
 1. Tietojen lähde ja evästeet
  Tietoja kerätään pääasiassa työnhakijalta itseltään. Rekisterinpitäjä käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. 

Rekisterinpitäjän käyttämät evästeet liittyvät markkinoinnin kohdentamiseen (Google Ads), verkkosivuston kävijätietojen analysointiin ja seurantaan (Hotjar sekä Leadfeeder) sekä Rekisterinpitäjän käyttämiin sosiaalisen median kanaviin (ml. LinkedIn, YouTube, Instagram ja Facebook). Ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla henkilö käy, kuinka kauan tällä sivustolla viivytään, mitä kautta sivustolle on tultu ja mitä linkkejä kävijä klikkaa.

Evästeet voi kieltää säätämällä useimpien selaimen asetuksia, Hotjar-sovelluksen tietojen tallentamisen voi estää selaimen asetuksista ”Do Not Track”-toiminnon avulla osoitteesta https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. Rekisteröityjä pyydetään huomioimaan, että verkkopalvelu ei tällöin välttämättä toimi häiriöittä.

 1. Tietojen oikeellisuus
  Tietojen oikeellisuus tarkistetaan mahdollisuuksien rajoissa kultakin tietonsa jättäneeltä henkilöltä henkilökohtaisesti.
 2. Rekisterin tietosisältö
  Asiakas- ja markkinointirekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot:
 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Titteli
 • Yritys ja sen osoitetiedot
 • Yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot
 • Rekisteröidyn itse antamat luokittelutiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Tieto rekisteröidyn käyttämästä laitteesta, kuten laitetyyppi, selain, IP-osoite ja muu laitedata
 • Mahdolliset muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella

Työntekijärekisterin rekisteröidyn henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot ym.), aiempia työsuhteita koskevat tiedot (alkamispäivä, tehtävä ym.), koulutus- ja ammattitiedot ym. . Lisäksi rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito.

 1. Tietojen luovutus
  Työnhakijarekisteriin annetut tiedot eivät näy muille käyttäjille. Työmyyräpalvelu Oy luovuttaa tietoja vain työntekijän kannalta potentiaalisille käyttäjäyritysten rekrytoinneista vastaaville henkilöille. Tietojen luovutukseen pyydetään rekisteröidyn henkilön suostumus.

Asiakas- ja markkinointirekisterin rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen niin edellyttäessä, sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, tai siltä osin kuin siitä on sovittu rekisteröidyn kanssa. Rekisteröityjen tietoja saatetaan joissakin tilanteissa luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille. Tällaiset tahot käsittelevät henkilötietoja luottamuksellisesti ja erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella Reksiterinpitäjän kirjallisten ohjeiden mukaisesti. 

Tietoja voidaan siirtää ja tallentaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevalle palvelimelle Rekisterinpitäjän käsiteltäväksi tai Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin Rekisterinpitäjän puolesta käsiteltäväksi Suomen henkilötietolain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain mukaisesti.

Mikäli henkilötietoja siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, se tapahtuu kaikissa tilanteissa lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita (joista toimitetaan jäljennös pyydettäessä);
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen siirtämiselle; tai
 • Henkilötietojen siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.
 1. Rekisterin suojaus
  Rekisteri on suojattu ulkopuolisilta käyttäjätunnuksin, palomuurein ja salasanoin. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus. Työnhakijan tiedot poistuvat työnhakijarekisteristä 12 kuukauden kuluttua viimeisestä työnhakijan tietoja koskevasta tallennuksesta.

Asiakas- ja markkinointirekisterin henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelyn perusteiden ja tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin lainsäädäntö, kuten esimerkiksi kirjanpitolaki, edellyttää. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. 

 1. Tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja rekisteröidystä henkilöstä on tallennettu henkilörekisteriin. Tarkastusoikeus perustuu henkilötietolain 26 §:n. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista.

Tarkastus- ja korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla. Pyyntö tulee lähettää osoitteeseen:

Työmyyräpalvelu Oy
Juha Rusanen
Gneissitie 18
90620 Oulu

Pyyntö voidaan tehdä rekisteriasioista vastaavalle henkilölle myös henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.

 

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Työmyyräpalvelu Oy

juha.rusanen@tyomyyrapalvelu.fi
Gneissitie 18, 90620 OULU
SV_AA_LOGO_2020
jasenbanneri_2020_175x88_fin
LK_valkoinen_rgb

PYYDÄ TARJOUS TAI KYSY LISÄTIETOJA

Etsitkö osaavia työntekijöitä yrityksesi tarpeisiin? Työmyyräpalvelu täyttää avoimet työpaikat ammattilaisilla.